K-MODEL

FEMALE (Fashion)

HAEUN C

HEIGHT
BUST
WAIST
HIP
SHOE
HAIR
EYES
174cm
78
55
84
250mm
BLACK
DARK BROWN
174cm
31
22
33
250mm
BLACK
DARK BROWN